România îşi consolidează apărarea naÅ£ională şi prezervă interesele naÅ£ionale în Marea Neagră şi la fluviul Dunărea, independent, până la activarea mecanismelor de funcÅ£ionare tip "Articol 5"/NATO sau "Articol 42/7"/TEU, precum şi prin dezvoltarea cooperării cu aliaÅ£ii din proximitate şi iniÅ£iativele regionale de cooperare militară. 5 sau la o operaÅ£ie de mare intensitate desfăşurată de UE, pe baza clauzei de asistenţă mutuală. România poate fi, concomitent, zonă de tranzit pentru persoane implicate în activităţi infracÅ£ionale ca migraÅ£ia ilegală sau traficul ilegal de armament şi materiale cu dublă utilizare, dar şi stat-Å£intă pentru un oponent având ca obiective inclusiv facilităţi militare de pe teritoriul naÅ£ional. Resursele tehnologice şi de cercetare vor asigura baza modernizării echipamentelor şi tehnicii militare în scopul dezvoltării capabilităţilor necesare Armatei României pentru îndeplinirea misiunilor de apărare naÅ£ională conform direcÅ£iilor stabilite. PotenÅ£iale riscuri şi ameninţări de natură militară identificate. DirecÅ£ii de acÅ£iune pentru îndeplinirea obiectivelor militare naÅ£ionale. Europa se află în faÅ£a unor provocări majore, cu implicaÅ£ii greu de prevăzut asupra securităţii sale. OperaÅ£iile informaÅ£ionale, ca modalitate eficientă de destabilizare a statelor-Å£intă, reprezintă un factor de risc aparte, prin capacitatea de a crea diviziuni în societate, de a slăbi încrederea în guvernele naÅ£ionale şi de a afecta coeziunea NATO şi a UE. Obiectivele militare naÅ£ionale vor urmări constituirea unui organism militar naÅ£ional capabil să furnizeze următoarele efecte de nivel strategic: - descurajarea acÅ£iunilor agresive la adresa României; - limitarea duratei sau a influenÅ£ei unei acÅ£iuni militare ostile de natură să genereze o criză sau o situaÅ£ie de instabilitate; - protecÅ£ia populaÅ£iei şi a teritoriului; - proiecÅ£ia capabilităţilor militare necesare pentru asigurarea participării specializate în cadrul securităţii naÅ£ionale extinse; - consolidarea credibilităţii strategice a ţării noastre. În cadrul structurii de forÅ£e ale NATO, în România acÅ£ionează: MND-SE HQ, Unitatea de Integrare a ForÅ£elor NATO, denumită în continuare NFIU, Modulul de ComunicaÅ£ii Dislocabil, denumit în continuare DCM-"E", şi Baza militară pentru asigurarea apărării antirachetă Deveselu. Abilitatea de a produce cu precizie efectele dorite, angajând eficient forÅ£ele destinate pentru misiune, este dependentă de arhitectura suplă a structurii de comandă, de calităţile liderilor şi de iniÅ£iativa executanÅ£ilor. RelaÅ£ionarea interinstituÅ£ională se realizează prin asigurarea implementării ConcepÅ£iei de realizare a sistemului de comunicaÅ£ii şi informatic al ForÅ£elor Armate, care să permită schimbul de date şi informaÅ£ii în volum complet, protejat, şi perfecÅ£ionarea procedurilor de lucru în comun. Din punct de vedere organizaÅ£ional, Armata României se constituie din trei categorii de forÅ£e: forÅ£e terestre, forÅ£e aeriene şi forÅ£e navale. Pe baza evaluării potenÅ£ialelor riscuri şi ameninţări militare, Strategia militară detaliază modul de îndeplinire a misiunilor Armatei României şi direcÅ£iile de acÅ£iune pentru configurarea structurii de forÅ£e, în concordanţă cu obiectivele politicii de apărare specificate în Carta albă a apărării. La Legione Romana - Siegius: Sentite il suono della guerra, è giunta l'ora di conquistare un po' di territori nuovi! stratēgía (lat. FederaÅ£iei Ruse şi a ameninţărilor de natură hibridă, din ce în ce mai persistente la frontiera de est, iar pe de altă parte, se impune gestionarea valului de migranÅ£i proveniÅ£i din zonele de instabilitate din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii, denumită în continuare MENA. Atacurile cibernetice sunt o categorie complexă de ameninţări, prin dinamica accentuată, caracterul global, dificultatea identificării sursei atacului şi a stabilirii măsurilor eficiente de contracarare. Parlare dell'esercito romano, non significa parlare di una dimensione a sé stante, bensì discutere di Roma nella sua integralità, poiché la vita militare era alla base della vita politica romana, così come della religione e della vita sociale. Sbaragliate le forze avversarie, sconfiggete le truppe nemiche nel fantastico gioco di strategia Siegius. Strategia militară este documentul prin care se transpune în practică politica de apărare şi securitate naÅ£ională, definind cadrul de dezvoltare a organismului militar pentru apărarea armată a ţării, în context aliat. De asemenea, pentru realizarea capacităţii de planificare şi acÅ£iune integrată la nivelul SNS se vor iniÅ£ia programele de înzestrare comune şi în sistem interinstituÅ£ional. AcÅ£iunile de transformare, în cadrul direcÅ£iilor prezentate, vor fi detaliate în planuri de acÅ£iune pentru realizarea obiectivelor propuse. Structura de comandă şi structura de forÅ£e a Armatei României. Pe baza evaluării mediului internaÅ£ional de securitate şi a posibilelor riscuri şi ameninţări la adresa securităţii statului român, Strategia militară detaliază misiunile Armatei României, pentru apărarea intereselor şi valorilor naÅ£ionale şi aliate şi urmăreşte realizarea unei armate moderne, flexibile şi eficiente, capabile să execute întreaga gamă de misiuni, de la cele de management al crizelor, până la acÅ£iuni de luptă de mare intensitate. Quarantadue anni fa, nel 1976, un libro aprì un campo di studi fino ad allora rimasto inesplorato nell’ambito della storia militare antica. Nu în ultimul rând, va participa la asigurarea securităţii interne pe timp de pace, la sprijinul organelor administraÅ£iei publice centrale şi locale, în situaÅ£ii de urgenÅ£e civile, potrivit legii. Abordarea cuprinzătoare, prin stabilirea unor modalităţi concrete de cooperare interinstituÅ£ională, reprezintă un factor primordial în realizarea unui proces decizional logic şi eficient, precum şi a unei structuri de comandă şi control integrată, suplă şi standardizată. La instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare şi/sau a stării de război conducerea acÅ£iunilor militare se realizează, la nivel strategic, de către comandantul Centrului NaÅ£ional Militar de Comandă, denumit în continuare CNMC, iar la nivel operativ de către CFÎ, şi componentele/centrele operaÅ£ionale ale SNS. Pentru asigurarea unui nivel optim de coerenţă, flexibilitate şi abilitate instituÅ£ională, documentul urmăreşte materializarea direcÅ£iilor de acÅ£iune referitoare la configurarea, dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei României. Structura ForÅ£elor Aeriene va cuprinde în principal: Statul Major al ForÅ£elor Aeriene; cinci baze aeriene; o brigadă de apărare antiaeriană; o brigadă de cercetare, supraveghere şi recunoaştere şi o bază de sprijin logistic. I membri della legione romana antica erano i maestri della strategia militare. d) Promovarea stabilităţii regionale şi globale, inclusiv prin utilizarea diplomaÅ£iei apărării, se va realiza prin: - participarea la operaÅ£ii de pace/răspuns la crize conduse de NATO, UE, OSCE şi ONU; - participarea la operaÅ£ii de asistenţă umanitară, de căutare-salvare şi de înlăturare a efectelor dezastrelor; - participarea la operaÅ£ii militare în cadrul unor coaliÅ£ii de voinţă, pentru lupta împotriva terorismului, a extremismului, insurgenÅ£ei şi pentru asigurarea stabilităţii internaÅ£ionale; - implementarea măsurilor de creştere a încrederii şi stabilităţii la nivel regional; - contribuÅ£ia la eforturile naÅ£ionale şi internaÅ£ionale de control al armamentelor şi de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă. Obiectivele militare naÅ£ionale, pentru perioada 2016-2019, sunt: - dezvoltarea capabilităţilor de apărare necesare pentru cunoaşterea, prevenirea, descurajarea şi respingerea oricăror acÅ£iuni agresive la adresa ţării noastre; - participarea la realizarea sistemului naÅ£ional de management integrat al crizelor; - întărirea profilului militar al României în cadrul organizaÅ£iilor internaÅ£ionale şi al iniÅ£iativelor regionale; - creşterea prezenÅ£ei aliate pe teritoriul naÅ£ional, concomitent cu dezvoltarea cadrului legal şi realizarea proiectelor de infrastructură necesare susÅ£inerii acestei prezenÅ£e; - contribuÅ£ia la dezvoltarea capabilităţilor NATO de apărare împotriva atacurilor cu rachete balistice; - consolidarea cooperării militare în cadrul parteneriatelor strategice, în mod deosebit cu SUA şi sprijinirea activităţilor diplomatice, informaÅ£ionale şi economice pentru promovarea intereselor naÅ£ionale; - dezvoltarea unor iniÅ£iative de cooperare şi parteneriate cu armatele statelor vecine; - sprijinirea autorităţilor administraÅ£iei publice centrale şi locale care au rol principal în managementul situaÅ£iilor de urgenţă; - contribuÅ£ia la realizarea rezilienÅ£ei societăţii româneşti în raport cu schimbările impredictibile ale mediului de securitate. La pace, conducerea se exercită de către autorităţile constituÅ£ionale ale statului, pe trei niveluri - politic, politico-militar şi militar, astfel: - la nivel politic, conducerea apărării naÅ£ionale se exercită de Preşedintele României, Parlamentul României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, denumit în continuare CSAT, şi Guvernul României; - la nivel politico-militar, conducerea Armatei României se exercită de către ministrul apărării naÅ£ionale; - la nivel militar, conducerea structurii de forÅ£e a Armatei României se exercită de către şeful Statului Major General/Statului Major al Apărării. Vestea proastă este că nu reprezintă o politică pe termen lung pentru că și spitalele unde vor fi transferați acești pacienți la un moment dat se vor umple. Strategia de vaccinare anti-COVID-19 în România va fi aprobată joi, 3 decembrie, în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, convocată de preşedintele Klaus … Păstrând elementele de continuitate în asigurarea caracterului defensiv-activ al Strategiei militare a României, conceptele strategice privind capacitatea defensivă credibilă, restructurarea şi modernizarea, precum şi parteneriatul operaÅ£ional intensificat îşi păstrează valabilitatea şi în perioada 2016-2019, cu adaptarea acÅ£iunilor conform direcÅ£iilor precizate în actuala strategie. e) Sprijinirea autorităţilor administraÅ£iei publice centrale şi locale, în situaÅ£ii de urgenţă, pentru acordarea de asistenţă populaÅ£iei şi managementul consecinÅ£elor dezastrelor, prin: - salvarea şi evacuarea populaÅ£iei din zonele aflate în situaÅ£ii de urgenţă; - participarea la acÅ£iuni de intervenÅ£ie pentru înlăturarea consecinÅ£elor dezastrelor naturale, ale fenomenelor meteorologice extreme şi ale accidentelor tehnologice; - transportul bunurilor de primă necesitate pentru populaÅ£ia afectată şi a echipelor de intervenÅ£ie care aparÅ£in instituÅ£iilor din SNS. Members of the ancient Roman Legions were the masters of military tactics . Collocca le torrete nei Tower Defense, lancia un'offensiva nei giochi di conquista.In molti giochi devi gestire una strategia in tempo reale. În cadrul derulării programelor de achiziÅ£ie a echipamentelor majore se vor planifica şi achiziÅ£iona elementele suportului logistic integrat, care să asigure susÅ£inerea utilizării acestora pe întreaga durată a ciclului de viaţă. Armata României va contribui, de asemenea, la promovarea stabilităţii regionale şi Euro-Atlantice, prin participarea la operaÅ£ii de răspuns la criză, sub comandă NATO, UE, ONU şi OSCE şi în cadrul coaliÅ£iilor. În acelaşi timp, la nivel regional, observăm destabilizarea situaÅ£iei de securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre, denumită în continuare REMN, pe fondul acÅ£iunilor desfăşurate de FederaÅ£ia Rusă pentru consolidarea zonelor de influenţă, a fenomenului migraÅ£iei şi a instabilităţii din zona Balcanilor de Vest. Gran parte delle città fondate dai Romani nel loro processo di conquista deriva dal castrum, l’accampamento militare romano: una volta conclusa la campagna militare, questo veniva gradualmente abitato, iniziando dai legionari veterani.. 708 din 28 septembrie 2016. ForÅ£ele terestre asigură capabilităţile de manevră, de lovire şi de protecÅ£ie, în măsură să realizeze dislocarea, prezenÅ£a, extinderea şi continuitatea acÅ£iunilor militare preponderent terestre în zonele de interes ale României şi/sau aliaÅ£ilor, la pace, în situaÅ£ii de criză şi pe timp de război. Similar, proliferarea sistemelor de lovire de înaltă precizie se menÅ£ine ca preocupare a actorilor statali şi nonstatali, procesul fiind facilitat de accesul la tehnologie. Ecco una bella, fornita e aggiornata raccolta di giochi di guerra, la maggior parte dei quali browser games di ruolo e di strategia.Guerra in ambientazione moderna, dove si rivivono e decidono di nuovo le sorti dei conflitti mondiali con aerei e carri armati e si combatte per la conquista virtuale di territori e potere.. b) privind organizarea structurii de forÅ£e: - transformarea Statului Major General în Statul Major al Apărării şi operaÅ£ionalizarea acestuia; - dezvoltarea şi perfecÅ£ionarea structurii de forÅ£e pentru a fi în măsură să îşi îndeplinească misiunile stabilite prin planurile de apărare naÅ£ionale şi/sau ale NATO; - uniformizarea statelor de organizare ale structurilor de acelaşi tip, ale comandamentelor, marilor unităţi şi unităţilor de luptă, sprijin de luptă şi sprijin logistic, în acord cu cerinÅ£ele Codului NATO de capabilităţi; - constituirea capabilităţilor de cercetare, supraveghere şi recunoaştere, de nivel brigadă şi regiment, la nivelul categoriilor de forÅ£e; - finalizarea procesului de constituire şi operaÅ£ionalizare a Comandamentului ForÅ£elor Întrunite, denumit în continuare CFÎ, şi a Comandamentului de Divizie MultinaÅ£ional pentru zona de Sud-Est a flancului estic al AlianÅ£ei, denumit în continuare MNDSE HQ; - dezvoltarea capabilităţilor medicale operaÅ£ionale şi consolidarea sistemului medical al Ministerului Apărării NaÅ£ionale.